مدیریت مصرف

به مجموعه اقدامات برای کاهش پیک، کاهش سرانه و یا به تعویق انداختن افزایش ظرفیت سازی در تاسیسات تولید و انتقال آب یا تصفیه فاضلاب مدیریت مصرف گویند.
مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف آب اغلب چنین به نظر میرسد که ارتباطی به شرکت های آب و فاضلاب ندارد و تنها مختص مشترکین و مصرف کننده است ولی اگر مدیریت مصرف را مجموعه اقداماتی تعریف نماییم که برای کاهش پیک، سرانه یا عدم نیاز به افزایش ظرفیت در تاسیسات تولید آب و تصفیه فاضلاب است، آن گاه با این تعریف و مصداق در چارچوب منافع و حیطه کاری شرکت های آب و فاضلاب قرار می گیرد.