قصرشیرین

اطلاعات

بهزاد صید مرادی
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی
تلفن: 
۰۸۳۴۲۴۲۴۴۶۳
نمابر: 
۰۸۳۴۲۴۲۱۶۷۶
آدرس پستی: 
قصرشیرین - پشت شهرداری - ضلع شمالی پل الوند کد پستی: ۶۷۸۱۷۵۶۱۸۶
آدرس ایمیل: 
info@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات