ضوابط و معیارهای اجرایی

هدف

تشکیل کمیته های بحران و پدافند غیرعامل

منظور

برآورد تهدیدات – شناسایی آسیب پذیری ها – طبقه بندی تأسیسات – حفاظت از سرمایه ها – افزایش استانه مقاومت مردمی مطالعات در سطح برخی تأسیسات آب و فاضلاب انجام شده

اجرا

پیگیری طرح های پدافند غیرعامل و تصویب در کمیته های بحران و پدافند و اجرا در طرح های مهم آب و فاضلاب

وظایف

-        شناسایی و طبقه بندی مراکز و تاسیسات و اولویت بندی

-        برآورد تهدیدات

-        تدوین برنامه اجرایی پدافند در حوزه های مختلف

-        بررسی و تأیید طرح های پدافند

-        آموزش و فرهنگ سازی

-        طرح ریزی ، برنامه ریزی و نظارت

-        پیگیری تأمین و تخصیص اعتبارات

-        پیگیری سیاست های کلان کمیته دائمی

-        حفاظت و امنیت طرح ها

-        برآورد اعتبارات

-        تشکیل جلسات

-        ارائه گزارش

-        پایش آمادگی

-        استفاده از ظرفیت ها

-        تأمین ارتباط

-        اطلاع رسانی و پشتیبانی

 

 

 نظامنامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

۴۰۱KB
 

 شرح خدمات طرح جامع پذیری خطر

۵۹۹KB
 

 شرح خدمات عمومی مطالعات پدافند غیرعامل پروژه ها

۷۷۹KB