صرفه جویی درمصرف آب

  روش های بهینه مصرف آب   خصوصیات فایل
   ۱.مفهوم صرفه جویی   (فایل PDF - حجم ۱۱۵Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵)
  ۲.قرآن و صرفه جویی    (فایل PDF - حجم ۲۵۱Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵)
  ۳.دیدگاه اقتصاددانان در خصوص صرفه جویی   (فایل PDF - حجم ۱۵۲Kb - تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴)