سفرهای استانی

 

عنوان فایل 

خصوصیات فایل 
 

 مصوبات دور اول سفر ریاست محترم جمهوری

 (فایل PDF - حجم ۳۶۳Kb - تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵)

 

 مصوبات دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری

 (فایل PDF - حجم ۸۱۳Kb - تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵)

 

 مصوبات دور سوم سفر ریاست محترم جمهوری

 (فایل PDF - حجم ۴۳Kb - تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵)

 

 گزارش پروژه های سفر مقام معظم رهبری

 (فایل PDF - حجم ۸۲Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۰)
 
 

 گزارش پروژه های سفر ریاست جمهوری

  (فایل PDF - حجم ۸۳Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۰)