سامانه پیام کوتاه

 سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۰۰۱۲۲

 

ابتدا کد شناسایی ۸ رقمی قبض خود را در قسمت ارسال پیام کوتاه تلفن همراه خود وارد کنید.

سپس ارقام سیاه رنگ مندرج بر روی کنتور را وارد نمایید.

حال آن را به شماره ۱۰۰۰۰۰۱۲۲ ارسال نمایید و منتظر جواب ارسالی از شرکت آب و فاضلاب بمانید.

به عنوان مثال اگر کنتور شما عدد ۲۴۶۷ را نشان می دهد و شناسه قبض شما ۴۰۰۱۸۲۴۵ است،

شماره ۴۰۰۱۸۲۴۵۲۴۶۷ را ارسال کنید.