دفتر قراردادها

اطلاعات

جلال عمرانی
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مهندسی عمران
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۵۹۹۱۳
نمابر: 
۰۸۳۳۸۲۳۲۰۱۱
آدرس پستی: 
آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۰۸ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
آدرس ایمیل: 
gharardad@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدیر امور آبفای سنقر
آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۰۸ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۸۲/۲/۵
۱۳۸۵/۵/۲۰
مدیر امور قراردادها
آدرس پستی: کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۰۸ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۶/۶/۲۹
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

عناوین وظایف و مسئوليتها :

  • دریافت سياست و خط مشي هاي مربوط به معاملات و انعقاد قراردادهاي مزايده و مناقصه
  • اعمال مسئوليت مربوط به مديريت امور قراردادها در سطح شركت
  • همكاري با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به منظور آگاهي از استانداردهاي خريد و فروش
  • مطالعه و آشنائي لازم با قوانين و مقررات مربوط به مزايده و مناقصات و شرايط عمومي پيمان و ساير موارد
  • اعمال مسئوليتهاي مربوط به مزايده ها و مناقصات
  • آشنائي با وضعيت بازار داخلي و خارجي
  • تهيه و تنظيم متن قراردادهاي مربوط با هماهنگي دفتر حقوقي
  • فراهم نمودن شرايط لازم جهت عقد قراردادها
  • شركت در جلسات مربوط به كميسيون معاملات و ساير جلسات مربوط

انجام ساير وظايف محوله