دفتر حراست و امورمحرمانه

اطلاعات

روح اله کولیوند
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۵۹۹۰۹
نمابر: 
۰۸۳۳۸۲۱۰۳۳۵
آدرس پستی: 
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه اول - اتاق شماره ۲۲۵ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
آدرس ایمیل: 
hst@mailabfaksh.ir
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

عناوین وظایف و مسئوليتها :

 • دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق و برنامه ریزی ، سازماندهی ، ایجاد هماهنگی ، ابلاغ برنامه و نظارت بر اجرای آن
 • حصول اطمینان از آمادگی امکانات در واحدهای تحت نظارت شامل نیروی انسانی ، ملزومات و سایر موارد مورد لزوم  
 • اجرای آئین نامه ها و دستور العملهای حفاظت پرسنلی ، حفاظت فیزیکی ، حفاظت اسناد و مدارک که پس از تصویب وزیر نیرو از سوی دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو به شرکتها ارسال می شود .
 • ارائه خدمات مشورتی مورد لزوم به مدیر عامل در زمینه های مختلف از جمله :

   الف) شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان شرکت

   ب) شناسایی نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضد انقلاب داخلی

   ج) شناسائی عوامل فساد و سوء استفاده های احتمالی مالی

 • ایجادارتباط وهماهنگی باسازمانهاونهادهای محلی جهت انجام اموردرخواستی شرکت براساس دستورالعملهای مصوب
 • بررسی وپیشنهاد مشاغل حساس و کلیدی شرکت جهت اعلام به دفترمرکزی حراست وزارت نیرو و مدیرعامل و اعلام نظردرخصوص صلاحیت کارکنان جهت تصدی مشاغل حساس به دفترمرکزی حراست وزارت نیروو مدیرعامل
 • پیش بینی ، پیشگیری و رفع بحرانها ، اعتصابات و جلوگیری از بروز شایعات با هماهنگی مسئولین و مراجع ذیصلاح
 • اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم در مواقع بازدید مقامات عالی رتبه کشوری و مدیران ارشد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مشایعت آنان و نظارت و مراقبت بر تشکیل گردهمائی و جلسات و تامین امنیت آنها
 • رسیدگی و بررسی تخلفات احتمالی در زمینه های مالی ، اخلاقی ، و تهیه پرونده و ارجاع به واحدهای ذیصلاح
 • اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان اعزامی به خارج از کشور به مدیر عامل و دفتر مرکزی حراست
 • صدور کارت شناسائی کارکنان با هماهنگی دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو
 • تهیه دستور العمل های حفاظت از اماکن و تاسیسات برای واحدهای ذیربط و ارائه برای تائید مدیر عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
 • همکاری و نظارت در تهیه ، نگهداری ، نقل و انتقال و مصرف مواد ناریه مورد نیاز طرحهای شرکت
 • مراقبت بر حسن جریان حفاظت از مناطق معین از جمله ساختمانها ، تصفیه خانه ها ، مخازن و منابع تامین آب اقدام لازم در موارد پیشگیری از حریق ، سرقت و خرابکاری و یا سایر اتفاقات و حوادث مهم و تهیه گزارش امر برای مقامات مافوق
 • کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین ، اموال و بادیدکنندگان ، وسایل نقلیه و تطبیق و مقایسه سیاهه اجناس و لوازم با اجناس ورودی و خروجی به سازمان
 • تهیه و دریافت سلاح ، مهمات ، دستگاههای بی سیم و نظارت بر نحوه استفاده نگهداری و نقل و انتقال آنها با هماهنگی مدیریت و مسئولین مربوطه
 • سازماندهی بازرسی و نظارت بر اجرای طرح کنترل ورود و خروج افراد و اشیاء وسایط نقلیه از تاسیسات و اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل خدمت کارکنان شرکت
 • طبقه بندی تاسیسات و حفاظت از آنها به منظور جلوگیری از هر گونه نفوذ، اخلال نظم و خراب کاری و انجام اقدامات و پیش بینی های لازم بمنظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی
 • ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی ، مراقبتهای حفاظتی از تاسیسات و اماکن و حفاظت از اسناد طبقه بندی شده
 • نظارت بر گردش اسناد طبقه بندی شده و تشکیل بایگانی محرمانه
 • نظارت بر تهیه پرونده حفاظت پرسنلی برای کلیه کارکنان 
 • درخواست وسایل و تجهیزات لازم برای کارکنان و نگهبانان  
 • تهیه گزارش از فعالیتهای روزانه و همچنین از حوادث و اتفاقات غیر عادی
 • انجام سایر وظائف محوله