دفتر بهداشت ایمنی و محیط زیست

اطلاعات

عیسی اکبری
مدرک تحصیلی: 
لیسانس عمران آب و فاضلاب
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۳۳۶۰۰
نمابر: 
۰۸۳۳۸۲۳۲۰۱۱
آدرس پستی: 
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه اول - اتاق شماره ۲۴۳
آدرس ایمیل: 
behdasht@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدیر امور قراردادها
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه اول - اتاق شماره ۲۴۳
۱۳۷۳/۱/۲۵
۱۳۷۶/۱۰/۹
مدیر امور قراردادها
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه اول - اتاق شماره ۲۴۳
۱۳۸۶/۶/۱۵
۱۳۹۵/۱۲/۱۹
معاونت مهندسی و توسعه
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه اول - اتاق شماره ۲۴۳
۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۱۳۹۷/۰۶/۱۹
مدیر دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه اول - اتاق شماره ۲۴۳
۱۳۹۷/۰۶/۱۹
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-    تهیه و تنظیم اطلاعات مربوط به تأسیسات و تجهیزات از نقطه نظر اصول حفاظتی و ایمنی و بهداشت حرفه ای

-    تهیه برنامه زمانبندی و اجرای بازدیدهای دوره ای از تأسیسات و تجهیزات، وسایل و ابزار کار و اقدام در جهت رفع کمبود و بهینه سازی وسایل ایمنی

-    مطالعه آمار حوادث و اتفاقات ناشی از کار و ارائه گزارشات لازم

-    تهیه برنامه مناسب آموزشی کارکنان و ارائه دستورالعملهای ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و اجرای تمرینهای مورد نیاز طبق مصوبات ابلاغی

-    ارائه دستورالعملهای خاص ایمنی و حفاظتی و بهداشتی به کارکنان از طریق نصب در تابلو و توزیع نشریه

-    تحقیق در زمینه علل حوادث و اتفاقات و ارائه روشهای پیشگیری و آموزشی لازم

-    راهنمائی کارکنان به منظور جلوگیری از ایجاد حوادث و اتفاقات

-    مطالعه و بررسی لازم در زمینه وسایل، دستگاهها و نمونه های حفاظتی مناسب و مورد نیاز جهت پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی

-    شرکت در جلسات کمیته ایمنی و حفاظت کار

ارائه گزارشات و پیشنهادات لازم