حوزه مدیریت عامل

ردیف نام و نام خانوادگی نمایندگی سهام در هیئت مدیره مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ انتصاب تاریخ انقضا اصلی/علی البدل موظف/غیرموظف
۱ علیرضا کاکاوند شرکت مهندسی آبفای کشور   کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ۱۳۹۸/۱۲/۲۶   ۱۴۰۰/۱۲/۲۶   اصلی موظف  
۲ جهانبخش همه خانی   شرکت مهندسی آبفای کشور    کارشناسی ارشد   حقوق   ۱۳۹۸/۱۲/۱۴   ۱۴۰۰/۱۲/۱۴   اصلی موظف  
۳ شهرام کهریزی شرکت مهندسی آبفای کشور     ۱۳۹۷/۰۸/۰۲   ۱۳۹۹/۰۸/۰۲   اصلی موظف