جوانرود

اطلاعات

کیکاوس عزیزی
مدرک تحصیلی: 
لیسانس حقوق
تلفن: 
۰۸۳-۴۶۲۲۲۷۵۳
نمابر: 
۰۸۳۴۶۵۲۳۸۰۰
آدرس پستی: 
جوانرود - خ حمزه جنب ساختمان اداری بنیاد مسکن کد پستی: ۶۷۹۸۱۳۸۳۶۵
آدرس ایمیل: 
info@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات