بیانیه های سطح توافق خدمات مشترکین

توافق نامه سطح خدمت قطع موقت و وصل انشعاب آب

حجم فایل ۱۵۸kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶

توافق نامه سطح خدمت جمع آوري یا ادغام انشعاب آب

حجم فایل ۱۵۸kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶

توافق نامه سطح خدمت آزمایش کنتور آب

حجم فایل ۱۶۳kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶

توافق نامه سطح خدمت نصب سیفون اضافی فاضلاب

حجم فایل ۱۶۳kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶

توافق نامه سطح خدمت  تغيير مشخصات مشتركين آب و فاضلاب

حجم فایل ۱۶۷kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶

توافق نامه سطح خدمت تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

حجم فایل ۱۶۱kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶

توافق نامه سطح خدمت واگذاري انشعاب آب

حجم فایل ۱۷۳kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶

توافق نامه سطح خدمت واگذاري انشعاب فاضلاب

حجم فایل ۱۶۹kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶

توافق نامه سطح خدمت تعویض کنتور آب

حجم فایل ۱۶۰kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶

توافق نامه سطح خدمت تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

حجم فایل ۱۶۴kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶

توافق نامه سطح خدمت تسويه حساب بدهي مشتركين آب و فاضلاب

حجم فایل ۱۵۹kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶

توافق نامه سطح خدمت پاسخ به استعلام مالكيت انشعاب آب

حجم فایل ۱۶۷kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶ 

توافق نامه سطح خدمت اطلاع رسانی قطعی آب  مشترکین آب و فاضلاب

حجم فایل ۱۲۸kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶ 

توافق نامه سطح خدمت  اعلام کارکرد کنتور آب مشترکین آب و فاضلاب

حجم فایل ۱۲۹kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶ 

توافق نامه سطح خدمت پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب مشترکین آب و فاضلاب

حجم فایل ۱۲۸kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶

توافق نامه سطح خدمت تغییر قطر انشعاب آب مشترکین آب و فاضلاب

حجم فایل ۱۵۲kb نوع فایل pdf   تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶