الگوی مصرف

الگوی مصرف بهینه برای صرفه جویی در مصرف آب به شرح زیر می باشد:

        جدول استاندارد مصرف آب آشامیدنی براساس ۱۳۰ لیتر برای یک نفردر روز(کشورهای توسعه یافته)

 • ·  استحمام ۴۳ لیتر
 • ·  نظافت خانه و آبیاری باغچه ۵/۸ لیتر
 • ·  دستشویی ۲۶ لیتر
 • ·  کولر و تهویه ۵/۴ لیتر
 • ·  لباسشویی ۵/۱۷ لیتر
 • ·  آشامیدنی و غیره ۵/۴ لیتر
 • ·  پخت و پز ۱۳ لیتر
 • ·  ظرفشویی ۱۳ لیتر

       جمع کل ۱۳۰ لیتر در روز

        جدول استاندارد مصرف آب آشامیدنی براساس ۱۵۰ لیتر برای یک نفردر روز(کشورهای در حال توسعه)

 • ·  استحمام ۵۰ لیتر
 • ·  نظافت خانه و آبیاری باغچه ۱۰ لیتر
 • ·  دستشویی ۳۰ لیتر
 • ·  کولر و تهویه ۵ لیتر
 • ·  لباسشویی ۲۰ لیتر
 • ·   آشامیدنی و غیره ۵ لیتر
 • ·  پخت و پز ۱۵ لیتر
 • ·  ظرفشویی ۱۵ لیتر

جمع کل ۱۵۰ لیتر در روز