ارتباط با دفتر مدیریت عامل و معاونت های محترم شرکت

دفتر مدیر عامل محترم شرکت                

                                          ۰۸۳-۳۸۲۳۰۲۵۳

دفتر قائم مقام محترم شرکت

                                           ۰۸۳-۳۸۱۶۴۰۱۷ 

دفتر معاونت محترم منابع انسانی و تحقیقات 

                                          ۰۸۳-۳۸۲۵۵۲۵۲

دفتر معاونت محترم مشترکین و درآمد

                                           ۰۸۳-۳۸۲۴۶۱۶۶

دفتر معاونت محترم مالی و پشتیبانی

                                           ۰۸۳-۳۸۲۳۱۹۵۷

دفتر معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

   ۰۸۳-۳۸۲۳۰۳۴۵

دفتر معاونت محترم بهره برداری و توسعه آب

                                             ۰۸۳-۳۸۱۶۴۰۱۷

دفتر معاونت محترم بهره برداری و توسعه فاضلاب

                                             ۰۸۳-۳۸۲۳۱۹۶۵