قائم مقام

اطلاعات

پیمان رضائی
مدرک تحصیلی: 
کارشناس ارشد مدیریت اجرائی
تلفن: 
۰۸۳-۳۸۱۶۴۰۱۷ داخلی ۲۵۹
آدرس پستی: 
کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ،ساختمان شماره۲ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
آدرس ایمیل: 
ghaemagham@mailabfaksh.ir
سمتاز تاریختا تاریخ
رئیس اداره نظارت و ارزیابی
۱۳۸۶
۱۳۸۹
رئیس اداره بررسی فنی و مطالعات
۱۳۸۹
۱۳۹۰
معاون مهندسی و توسعه
۱۳۹۰
۱۳۹۳
معاون منابع انسانی و پشتیبانی
۱۳۹۳
۱۳۹۵
معاون بهره برداری
۱۳۹۵
۱۳۹۷
معاون منابع انسانی و پشتیبانی
۱۳۹۷
۱۳۹۹
قائم مقام
۱۳۹۹
ادامه دارد
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات