چشم انداز شرکت

  • دسترسی و برخورداری ۱۰۰% جمعیت شهری استان به آب شرب و بهداشتی با معیارها و استانداردهای کمی و کیفی.
  • دسترسی و برخورداری کلیه شهرهای استان به سامانه های جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب.
  • تطبیق فرآیندهای تصفیه و دفع فاضلاب های صنعتی با استاندارد ملی.
  • دستیابی به ساختار اداری و مدیریتی کارآمد با هدف تسهیل و ارتقاء خدمات ( تا حد استانداردهای جهانی ) و افزایش بهره وری نیروی انسانی.
  • دستیابی به تعادل و حفاظت کمی و کیفی منابع آب شرب بهداشتی با نگرش جامع زیست محیطی و منطبق بر استانداردهای ملی.
  • دستیابی به شاخص مطلوب هدر رفت آب در تاسیسات تامین، انتقال و توزیع حتی المقدور در حد میانگین صنعت.
  • دستیابی به فن آوری پیشرفته و روزآمد برای نیل به بهره وری مطلوب از تاسیسات آب و فاضلاب.
  • گسترش باور همگانی برای آب به عنوان کالای اقتصادی گران قیمت بدون جایگزین و استفاده بهینه از آن بر پایه الگو مصرف.
  • دستیابی به شرایط مساعد جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در مراحل ایجاد و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب.
  • دستیابی به اهداف مدیریت تقاضا با تغيير نگرش از مدیریت مصرف به مدیریت تقاضا.