صحنه

اطلاعات

منصور مرادی وش
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مهندسی عمران
تلفن: 
۰۸۳۴۸۳۲۴۰۶۶
نمابر: 
۰۸۳۴۸۳۲۴۲۵۹
آدرس پستی: 
صحنه - بلوار امام (ره) - بعد از ساختمان فرمانداری کد پستی: ۶۷۴۶۱۵۳۱۷۷
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدیر امورآبفای شهر کنگاور
آبفای شهر کنگاور
۱۳۸۸/۸/۱۴
۱۳۹۰/۱۲/۲۵
مدیر امور آبفای شهر صحنه
آبفای شهر صحنه
۱۳۹۷/۳/۱۲
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات