شناسنامه خدمات الکترونیک

۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰-واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰-واگذاري انشعاب آب (فایلPDF- حجم۲۲۰Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱-واگذاري انشعاب فاضلاب (فایلPDF- حجم۲۱۷Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)

 

۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰-خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰-تغيير كاربري انشعاب (فایلPDF- حجم۱۹۵Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱-پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب (فایلPDF- حجم۲۰۹Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲-تغيير مشخصات مشترکین آب و فاضلاب (فایلPDF- حجم۲۰۴Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳-تغییر تعداد واحد مسکونی (فایلPDF- حجم۲۴۷Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴-تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب (فایلPDF- حجم۲۳۹Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵-تغيير قطر انشعاب (فایلPDF- حجم۲۲۳Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶-تفكيك كنتور (فایلPDF- حجم۲۱۱Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷-تغيير مكان وسايل اندازه گيري (فایلPDF- حجم۲۱۱Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸-آزمايش كنتور (فایلPDF- حجم۲۸۹Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹-تعويض كنتور (فایلPDF- حجم۲۰۸Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰-نصب سيفون اضافي (فایلPDF- حجم۲۵۰Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱-قطع موقت و وصل انشعاب (فایلPDF- حجم۲۰۴Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲-جمع آوری يا ادغام انشعاب (فایلPDF- حجم۲۰۱Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳-تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب (فایلPDF- حجم۲۲۷Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴-بررسی صورتحساب (فایلPDF- حجم۲۵۹Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵-اعلام کارکرد کنتور (فایلPDF- حجم۲۴۰Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵)
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶-مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین (فایلPDF- حجم۲۱۸Kb- تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ )
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹-فروش آب تانكري  (فایلPDF- حجم۲۰۰Kb- تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ )
۱۵۰۳۱۹۴۶۰۰۰- رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب (فایلPDF- حجم۲۶۸Kb- تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ )
۱۵۰۳۱۹۴۷۰۰۰-اطلاع رسانی قطعی آب (فایلPDF- حجم۲۴۲Kb- تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ )
۱۵۰۳۱۹۴۸۰۰۰- پاسخگوئی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب (فایلPDF- حجم۲۴۹Kb- تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ )
۱۵۰۳۱۹۴۹۰۰۰-رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب (فایلPDF- حجم۲۸۴Kb- تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ )