جوانرود

اطلاعات

سالم مرادی
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 
۰۸۳۴۶۵۲۳۴۷۰
نمابر: 
۰۸۳۴۶۵۲۳۸۰۰
آدرس پستی: 
جوانرود - خیابان پاسداران - میدان دانشجو - روبروی مسجد امام محمد غزالی کد پستی: ۶۷۹۸۱۳۸۳۶۵
آدرس ایمیل: 
info@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدير دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
۱۳۹۰/۱۱/۱۸
۱۳۹۲/۱۱/۰۵
مدير امور آبفاي پاوه
آبفای پاوه
۱۳۹۲/۱۱/۲۹
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
مدير امور آبفاي جوانرود
آبفاي جوانرود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات