تعرفه های فروش آب

  تعرفه های فروش آب            خصوصیات فایل
   تعرفه حق انشعاب آب و فاضلاب خانگی (فایل PDF - حجم ۵۰.۷Kb - تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴)
   تعرفه حق انشعاب آب و فاضلاب غیر خانگی  (فایل PDF - حجم ۴۵Kb - تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴)
   دستورالعمل محاسبه هزینه های انشعاب آب و فاضلاب ۱۳۹۵ - خانگی و غیرخانگی  (فایل PDF - حجم ۲۷۲Kb - تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴)