اولویتهای تحقیقاتی

    الویت های  تحقیقاتی          خصوصیات فایل
  اولویت های تحقیقاتی -۹۲ (فایل PDF - حجم ۴۷۱Kb - تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴)
  اولویت های تحقیقاتی -۹۳ (فایل PDF - حجم ۵۵۱Kb - تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴)
  اولویت های تحقیقاتی -۹۴ (فایل PDF - حجم ۲۰۰۵Kb - تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴)
  اولویت های تحقیقاتی -۹۵ (فایل PDF - حجم ۱۷۰۱Kb - تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴)
  اولویت های تحقیقاتی -۹۶ (فایل PDF - حجم ۲۶۵۰Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵)
  اولویت های تحقیقاتی -۹۷ (فایل PDF - حجم ۶۸Kb - تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵)
اولویت های تحقیقاتی-۹۹ (فایل PDF - حجم ۶۹Kb - تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵)