آیین نامه و شرایط عمومی تعرفه ها

  آیین نامه و شرایط عمومی خصوصیات فایل
آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب
 
(فایل PDF- حجم۵۰۴Kb- تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۱۹)